Condicions generals

L’adquisició de l’entrada per al Festival Ohlalà! suposa l’acceptació de les següents condicions generals d’ús, ofertes per Oh là là Associació Cultural (G67117259), C / Capità Arenas 45-474-1 08034 Barcelona.
MOLT IMPORTANT: A més de les presents condicions generals, s’aplicaran les normes específiques en aplicació dels protocols per a prevenció de contagis per Covid-19, per a l’entrada i permanència en els recintes de el festival. Trobaràs aquestes condicions específiques en el final d’aquest text, a continuació de les condicions generals.

1.- Tipus d’entrada
Entrada senzilla Festival Ohlalà!: Atorga dret d’accés a la sessió corresponent de festival programada a l’Institut français durant la celebració de el festival.

2.- Adquisició d’entrades
La venda es farà on-line i a taquilla a l’Institut français.

3.- Ús dels serveis
La persona que accedeixi a Festival Ohlalà! es compromet a no: utilitzar els Serveis adquirits de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades oa l’ordre públic; filmació, enregistrament o reproducció en les sessions del Festival, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública del contingut de les sessions; vulnerar drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a l’esdeveniment o a tercers emprar l’entrada amb finalitats publicitàries, de màrqueting o promoció. Així mateix l’entrada detectada que infringeixi aquesta prohibició podrà ser requisada quedant anul·lada amb caràcter immediat.

El Festival Ohlalà! es reserva el dret d’admissió d’aquelles persones que racionalment es pot presumir que vagin a implicar una situació de risc i especialment al posseïdor d’una entrada en cas de detectar en la mateixa qualsevol anomalia o falsificació. La detecció de qualsevol ús fraudulent de l’entrada serà perseguida d’acord amb la legislació vigent.

La persona que accedeixi a Festival Ohlalà! respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’organització pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de les presents Condicions Generals, de les corresponents de la llei en relació amb la utilització del web.
El Festival Ohlalà! vetllarà en tot moment pel respecte de l’ordenament jurídic vigent, i estarà legitimada per interrompre, a la seva discreció, els Serveis o excloure l’usuari dels Serveis en cas de presumpta comissió, completa o incompleta, d’algun dels delictes o faltes tipificats pel Codi Penal vigent, o en cas d’observar qualsevol conducta que segons el parer de l’Organització resultin contràries a la moral, l’ordre, els bons costums o les regles internes de l’Organització o els seus col·laboradors o puguin pertorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat i/o prestigi del Festival Ohlalà! o els seus col·laboradors.

4.- Exempció de Responsabilitat

El Festival Ohlalà! no respon dels continguts transmesos, difosos o posats a disposició de tercers llevat dels supòsits en què així ho exigeixi la legislació vigent o quan sigui requerit per una autoritat judicial o administrativa competent.

5.- Alteració de la programació o suspensió de festival

L’Organització es reserva en qualsevol moment el dret d’alterar o modificar el programa del Festival de cinema francòfon de Barcelona (Ohlalà! Festival).
La cancel·lació, total o parcial de totes o algunes de les activitats per causes fortuïtes o de força major, en cap cas donaran lloc a la devolució de l’import de l’entrada.

6.- Drets de propietat intel·lectual i imatge

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats, directament o indirectament de les activitats organitzades al Festival Ohlalà! quedant terminantment prohibida la captació, filmació o gravació de l’exhibició de les obres audiovisuals ja siguin de les imatges i/o sons.

El públic assistent dóna el consentiment de la seva aparició en imatges preses per qualssevol mitjà per a la seva posterior difusió promocional i/o comercial del Festival Ohlalà!.

7.- Modificacions

El Festival Ohlalà! es reserva el dret a modificar o anul·lar qualsevol de les condicions anteriors, en aquest cas posarà en coneixement a el públic a través dels canals que consideri adequats.

8.- Condicions específiques relatives a la prevenció de contagis per Covid-19

Les condicions d’accés i permanència a el recinte estan subjectes a la normativa vigent en matèria sanitària per prevenir els contagis per COVID-19 i poden patir modificacions en funció de l’aprovació de noves normes que modifiquin les condicions vigents durant l’adquisició de l’entrada.

L’organització proporcionarà informació exhaustiva sobre accessos, circulació, evacuació i normes de comportament durant l’esdeveniment a través del seu web, xarxes socials i mitjans electrònics proporcionats per la persona compradora. Es recomana que les persones que hagin d’assistir a l’esdeveniment estiguin atentes a totes aquestes comunicacions. En qualsevol cas, al recinte hi haurà elements informatius, amb idèntic contingut, en relació als deures d’obligat compliment per les persones assistents mentre romanguin en el recinte. Per a més seguretat, tant seva com de la resta de persones que assisteixin a l’esdeveniment, la persona que adquireix una entrada expressa el seu consentiment per rebre avisos de l’organització pels mitjans electrònics facilitats per la pròpia persona, la qual rebrà la mateixa protecció de dades proporcionada per les dades utilitzades en l’adquisició de l’entrada (veure política de dades aquí).

És el deure de tota persona posseïdora d’una entrada seguir les normes generals previstes per a la ciutadania per prevenir contagis: tota persona contagiada està obligada a no anar a l’esdeveniment. L’incompliment d’aquest deure pot donar lloc a responsabilitats penals per atemptat contra la salut pública.

En cas d’adquirir entrades per a un grup de persones, la persona que les adquireix està obligada a comunicar a TOTES les persones per a les quals adquireix les entrades dels deures relatius a la prevenció de contagis per Covid-19 que es recullen en aquest apartat. Totes les persones assistents estan subjectes a aquestes normes.

L’organització podrà impedir l’entrada o la permanència a el recinte a tota persona contagiada o amb símptomes compatibles amb la Covid-19 i estarà obligada a activar els protocols que corresponguin per alertar les autoritats sanitàries perquè determinin les accions que s’hagin d’executar. En aquest sentit, la persona assistent que estigui en aquestes circumstàncies s’haurà de sotmetre a les instruccions de l’organització fins que l’autoritat pública competent prengui les decisions que corresponguin.

És obligatori seguir les normes de comportament i aquelles que estableixi l’organització per prevenir contagis per Covid-19. Aquestes normes són aplicables des que la persona accedeix als punts de control d’accés i fins que abandona el recinte. L’incompliment greu de les normes pot comportar l’expulsió de l’recinte de la persona infractora, amb pèrdua de qualsevol dret a devolució de l’preu pagat, i sense prejudici que el seu comportament pugui ser notificat a les autoritats competents en cas que sigui constitutiu d’una infracció administrativa o delicte.